Warunki korzystania

Data ostatniej aktualizacji: 3 marca 2023 r

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania. Witryna, w tym wszelkie powiązane aplikacje i funkcje mobilne, jest kontrolowana przez Inboxlab, Inc. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników uzyskujących dostęp do Witryny lub korzystających z niej, w tym autorów treści, informacji lub usług. Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, oświadczasz, że przeczytałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

Należy pamiętać, że sekcja „Rozstrzyganie sporów” w niniejszej Umowie zawiera postanowienia regulujące sposób rozstrzygania sporów między użytkownikiem a firmą Inboxlab, w tym umowę arbitrażową, która będzie wymagać poddania sporów wiążącemu i ostatecznemu arbitrażowi. O ile nie zrezygnujesz z umowy o arbitraż, zrzekasz się prawa do dochodzenia sporów lub roszczeń w sądzie oraz do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych.

Wszelkie spory, roszczenia lub prośby o zadośćuczynienie związane z korzystaniem z Witryny będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Kolorado, zgodnie z amerykańską federalną ustawą o arbitrażu.

Niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom, które zostaną wymienione w niniejszych Warunkach użytkowania lub przedstawione podczas rejestracji w celu korzystania z Usługi. W przypadku konfliktu między Warunkami użytkowania a Warunkami dodatkowymi, Warunki dodatkowe będą obowiązywać w odniesieniu do tej Usługi. Warunki użytkowania i wszelkie warunki uzupełniające są łącznie określane jako „Umowa”.

Należy pamiętać, że Umowa może zostać w dowolnym momencie zmodyfikowana przez Firmę według jej wyłącznego uznania. W przypadku wystąpienia zmian Firma udostępni zaktualizowaną kopię Warunków użytkowania w Witrynie i w Aplikacji, a wszelkie nowe Warunki Uzupełniające będą dostępne z poziomu lub za pośrednictwem Usługi, której dotyczy problem, w Witrynie lub w Aplikacji. Ponadto data „Ostatnia aktualizacja” na górze Warunków użytkowania zostanie odpowiednio zmieniona. Firma może wymagać Twojej zgody na zaktualizowaną Umowę w określony sposób, zanim będziesz mógł dalej korzystać z Witryny, Aplikacji i/lub Usług. Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany po otrzymaniu powiadomienia, musisz zaprzestać korzystania z Witryny, Aplikacji i/lub Usług. Dalsze korzystanie z Witryny i/lub Usług po takim powiadomieniu oznacza akceptację zmian. Aby być na bieżąco, prosimy o regularne sprawdzanie Witryny w celu zapoznania się z obowiązującymi wówczas Warunkami.

Aby korzystać z Usług i Własności Spółki, należy przestrzegać warunków Umowy. Witryna, Aplikacja, Usługi oraz wszystkie dostępne w nich informacje i treści są chronione prawami autorskimi na całym świecie. Zgodnie z Umową, Spółka udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji na powielanie części Własności Spółki wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Twoje prawo do korzystania z dowolnych Własności Spółki podlega warunkom Umowy, chyba że Spółka określi inaczej w oddzielnej licencji.

Licencja aplikacji. Możesz pobierać, instalować i używać kopii Aplikacji na pojedynczym urządzeniu mobilnym lub komputerze, które posiadasz lub kontrolujesz do celów osobistych lub wewnętrznych, o ile przestrzegasz Umowy. Przyjmujesz jednak do wiadomości, że Właściwości Spółki ewoluują i mogą być aktualizowane przez Spółkę w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Pewne ograniczenia. Prawa przyznane Ci w Umowie podlegają pewnym ograniczeniom. Na przykład nie wolno ci licencjonować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, reprodukować, dystrybuować, hostować ani w inny sposób wykorzystywać komercyjnie jakiejkolwiek części Własności Spółki, w tym Witryny. Zabrania się również modyfikowania, tłumaczenia, adaptacji, łączenia, tworzenia dzieł pochodnych, dezasemblacji, dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Własności Spółki, z wyjątkiem przypadków, w których działania te są wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo.

Ponadto nie będziesz używać żadnego ręcznego lub zautomatyzowanego oprogramowania, urządzeń ani innych procesów do zbierania lub pobierania danych z jakichkolwiek stron internetowych zawartych w Witrynie, z wyjątkiem publicznych wyszukiwarek, które mogą wykorzystywać pająki do kopiowania materiałów z Witryny wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych, przeszukiwalnych indeksów takich materiałów. Nie będziesz uzyskiwać dostępu do Własności Spółki w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej strony internetowej, aplikacji lub usługi, ani kopiować, powielać, rozpowszechniać, ponownie publikować, pobierać, wyświetlać, publikować ani przekazywać żadnej części Własności Spółki w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób , z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Umowie.

Materiały stron trzecich. W ramach Właściwości firmy możesz mieć dostęp do materiałów, które są hostowane przez inny podmiot. Zgadzasz się, że uzyskujesz dostęp do tych materiałów na własne ryzyko i że Spółka nie może ich monitorować.

Rejestracja:

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Właściwości firmy, konieczne może być zarejestrowanie się jako użytkownik („Zarejestrowany użytkownik”). Zarejestrowany użytkownik to osoba, która subskrybowała Usługi, zarejestrowała konto w Właściwościach Firmy („Konto”) lub posiada ważne konto w serwisie społecznościowym („SNS”), za pośrednictwem którego użytkownik połączył się z Właściwościami Firmy („Konto osoby trzeciej”).

Jeśli uzyskujesz dostęp do Właściwości Firmy za pośrednictwem SNS, możesz połączyć swoje Konto z Kontami Osób Trzecich, zezwalając Firmie na dostęp do Twojego Konta Osób Trzecich, zgodnie z obowiązującymi warunkami regulującymi korzystanie z każdego Konta Osób Trzecich. Udzielając Firmie dostępu do jakichkolwiek Kont osób trzecich, rozumiesz, że Firma może uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać wszelkie Treści dostępne za pośrednictwem Właściwości firmy, które przekazałeś i przechowujesz na swoim Koncie strony trzeciej („Treści SNS”), tak, aby była dostępna w Właściwościach Firmy i za pośrednictwem Konta Użytkownika.

Aby zarejestrować Konto, wyrażasz zgodę na podanie dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie zgodnie z formularzem rejestracyjnym, w tym adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego („Dane rejestracyjne”). Musisz utrzymywać i niezwłocznie aktualizować Dane rejestracyjne, aby były one prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Twojego Konta i zgadzasz się monitorować swoje Konto w celu ograniczenia korzystania z niego przez nieletnich oraz przyjąć pełną odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane korzystanie z Własności Spółki przez nieletnich.

Nie możesz nikomu udostępniać swojego Konta ani hasła i zgadzasz się natychmiast powiadomić Firmę o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub Firma ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że jakiekolwiek podane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Firma ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje Konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Własności Spółki.

Zgadzasz się nie tworzyć Konta przy użyciu fałszywej tożsamości lub informacji lub w imieniu kogoś innego niż Ty. Zgadzasz się również, że nie będziesz mieć więcej niż jednego Konta na platformę lub SNS w danym momencie. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odzyskania dowolnej nazwy użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym roszczeń osób trzecich, że nazwa użytkownika narusza prawa osób trzecich. Zgadzasz się nie tworzyć Konta ani nie korzystać z Własności Firmy, jeśli zostałeś wcześniej usunięty przez Spółkę lub zostałeś wcześniej zablokowany w jakiejkolwiek Własności Firmy.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie będziesz mieć własności ani innych udziałów majątkowych na swoim Koncie, a wszelkie prawa do Twojego Konta są i pozostaną na zawsze własnością Firmy i pozostaną na jej korzyść.

Musisz zapewnić cały sprzęt i oprogramowanie niezbędne do połączenia z Właściwościami Spółki, w tym między innymi urządzenie mobilne, które jest odpowiednie do łączenia się z Właściwościami Spółki i korzystania z nich, w przypadkach, gdy Usługi oferują komponent mobilny. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, w tym za połączenie internetowe lub opłaty za połączenia komórkowe, które ponosisz podczas uzyskiwania dostępu do Właściwości firmy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ.

Rodzaje treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za całą Treść, w tym Własność Firmy, odpowiada wyłącznie strona, która stworzyła taką Treść. Oznacza to, że Ty, a nie Firma, ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie Treści, które udostępniasz, przesyłasz, przesyłasz, publikujesz, wysyłasz e-mailem, przesyłasz lub w inny sposób udostępniasz („Udostępnij”) za pośrednictwem Właściwości firmy („Twoje treści”). Podobnie ty i inni użytkownicy Aktywów Firmy jesteście odpowiedzialni za wszystkie Treści Użytkownika, które Państwo i oni udostępniają za pośrednictwem Właściwości Firmy. Nasza Polityka prywatności określa nasze praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa Treści użytkownika i jest włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Brak obowiązku wstępnego sprawdzania treści. Chociaż Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wstępnego sprawdzenia, odrzucenia lub usunięcia wszelkich Treści Użytkownika, w tym Treści Użytkownika, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ma takiego obowiązku. Zawierając Umowę wyrażasz zgodę na taki monitoring. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie oczekujesz prywatności w związku z transmisją Twoich Treści, w tym czatu, wiadomości tekstowych lub komunikacji głosowej. Jeśli Firma dokona wstępnej weryfikacji, odmówi lub usunie jakiekolwiek Treści, zrobi to dla swojej korzyści, a nie dla Ciebie. Firma ma prawo usunąć wszelkie Treści, które naruszają Umowę lub w inny sposób budzą zastrzeżenia. Składowanie. O ile Firma nie uzgodni inaczej na piśmie, nie ma obowiązku przechowywania jakichkolwiek Treści Użytkownika, które udostępniasz w Właściwościach Firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub dokładność jakiejkolwiek Treści, w tym Treści Użytkownika, nieprzechowywanie, przesyłanie lub odbieranie transmisji Treści ani za bezpieczeństwo, prywatność, przechowywanie lub przesyłanie innych komunikatów związanych z korzystaniem z Własności firmy. Niektóre Usługi mogą umożliwiać ograniczenie dostępu do Twoich Treści. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ustawienie odpowiedniego poziomu dostępu do Twoich Treści. Jeśli nie dokonasz wyboru, system może domyślnie zastosować najbardziej liberalne ustawienie. Firma może ustanowić rozsądne ograniczenia dotyczące korzystania i przechowywania Treści, w tym Treści Użytkownika, takie jak ograniczenia rozmiaru pliku, przestrzeni dyskowej, zdolności przetwarzania i inne ograniczenia, zgodnie z opisem w Witrynie lub określonymi przez Firmę według własnego uznania.

WŁASNOŚĆ.

Własność nieruchomości firmy. Z wyjątkiem Treści Użytkownika i Treści Użytkownika, Firma i jej dostawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały we Własnościach Firmy. Zgadzasz się nie usuwać, zmieniać ani zasłaniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, znakach usługowych ani innych informacjach o prawach własności włączonych do jakichkolwiek Własności Spółki lub im towarzyszących.

Własność innych treści. Z wyjątkiem Twoich Treści, potwierdzasz, że nie masz żadnych praw, tytułów ani udziałów w żadnej Treści, która pojawia się na lub w Właściwościach Firmy.

Własność Twoich treści. Zachowujesz prawo własności do swoich Treści. Jednakże, kiedy publikujesz lub publikujesz Treści na lub w Właściwościach Firmy, oświadczasz, że jesteś właścicielem i/lub masz nieodpłatne, wieczyste, nieodwołalne, ogólnoświatowe, niewyłączne prawo (w tym wszelkie prawa moralne) i licencję na użytkowanie, licencjonować, powielać, modyfikować, adaptować, publikować, tłumaczyć, tworzyć dzieł pochodnych, dystrybuować, uzyskiwać dochody lub inne wynagrodzenie oraz przekazywać publicznie, wykonywać i wyświetlać Twoje Treści (w całości lub w części) na całym świecie i/lub włączać w innych dziełach w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub w technologii znanej obecnie lub opracowanej później, przez cały okres obowiązywania wszelkich światowych praw własności intelektualnej, które mogą istnieć w Twoich Treściach.

Licencja na Twoje treści. Udzielasz Spółce w pełni opłaconego, wieczystego, nieodwołalnego, obowiązującego na całym świecie, nieodpłatnego, niewyłącznego i w pełni podlegającego podlicencjonowaniu prawa (w tym wszelkich praw osobistych) oraz licencji na używanie, licencjonowanie, dystrybucję, powielanie, modyfikowanie, adaptację, publiczne wykonywanie i publicznie wyświetlać Twoje Treści (w całości lub w części) w celu obsługi i udostępniania Własności Firmy. Rozumiesz i zgadzasz się, że inni użytkownicy mogą wyszukiwać, przeglądać, wykorzystywać, modyfikować i reprodukować wszelkie Twoje Treści, które przesyłasz do dowolnego „publicznego” obszaru Właściwości Firmy. Gwarantujesz, że posiadacz wszelkich światowych praw własności intelektualnej, w tym praw osobistych, do Twoich Treści całkowicie i skutecznie zrzekł się wszystkich takich praw oraz w sposób ważny i nieodwołalny przyznał Ci prawo do udzielenia licencji, o której mowa powyżej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Twoje Treści, które udostępniasz w Właściwościach Firmy.

Przesłane materiały. Nie zabiegamy ani nie chcemy otrzymywać żadnych poufnych, tajnych lub zastrzeżonych informacji ani innych materiałów od użytkownika za pośrednictwem Witryny, pocztą elektroniczną ani w żaden inny sposób, chyba że wyraźnie o to poprosimy. Zgadzasz się, że wszelkie pomysły, sugestie, dokumenty, propozycje, prace twórcze, koncepcje, posty na blogu i/lub inne materiały przesłane lub wysłane do nas („Przesłane materiały”) są na Twoje własne ryzyko i nie zostaną uznane za poufne lub poufne i mogą być przez nas wykorzystywane w dowolny sposób zgodny z naszą Polityką Prywatności. Zgadzasz się, że Firma nie ma żadnych zobowiązań (w tym między innymi zobowiązań do zachowania poufności) w odniesieniu do Przesłanych materiałów. Przesyłając lub wysyłając do nas Przesłane materiały, oświadczasz i gwarantujesz, że Przesłane materiały są dla Ciebie oryginalne, że masz wszelkie prawa niezbędne do przesłania Przesłanych materiałów, że żadna inna strona nie ma do nich żadnych praw oraz że wszelkie „prawa moralne” w przesłanych materiałach zostały uchylone. Udzielasz nam i naszym podmiotom stowarzyszonym w pełni opłaconego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, obowiązującego na całym świecie, niewyłącznego i w pełni podlegającego podlicencjonowaniu prawa i licencji na używanie, powielanie, wykonywanie, wyświetlanie, dystrybucję, adaptację, modyfikację, ponowne formatowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz w inny sposób komercyjnie lub niekomercyjnie wykorzystywać w jakikolwiek sposób wszelkie Przesłane materiały, a także udzielać sublicencji na powyższe prawa w związku z obsługą i konserwacją Własności Spółki i/lub działalności Spółki, w tym w celach promocyjnych i/ lub handlowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za utrzymanie Przesłanych Materiałów, które nam Państwo przekazują, i możemy usunąć lub zniszczyć takie Przesłane Materiały w dowolnym momencie.

Zabronione zachowanie użytkownika. Zabrania się angażowania się w jakiekolwiek działania, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub przepisy, zakłócają korzystanie lub czerpanie przyjemności z Własności Spółki przez innych użytkowników lub szkodzą Spółce lub jej podmiotom stowarzyszonym, dyrektorom, funkcjonariuszom, pracownikom, agentom lub przedstawicielom. Bez ograniczania powyższego, zgadzasz się, że nie będziesz: Angażować się w żadne zachowania związane z nękaniem, grożeniem, zastraszaniem, drapieżnictwem lub prześladowaniem; Publikować, transmitować ani udostępniać żadnych Treści Użytkownika ani innych materiałów, które są zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, obraźliwe, obraźliwe, dyskryminujące lub które naruszają własność intelektualną lub inne prawa własności osób trzecich; Wykorzystywać Własności Spółki do promowania lub angażowania się w jakąkolwiek nielegalną działalność, w tym między innymi w sprzedaż nielegalnych narkotyków lub innych nielegalnych produktów lub usług; Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie oświadczać lub fałszywie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem; Korzystać z jakichkolwiek robotów, pająków, scraperów lub innych zautomatyzowanych środków w celu uzyskania dostępu do Własności Spółki lub jakichkolwiek treści lub danych w Właściwościach Spółki lub dostępnych za ich pośrednictwem w jakimkolwiek celu; Tworzyć, publikować, rozpowszechniać ani przekazywać żadnego oprogramowania lub innych materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe lub inne szkodliwe lub destrukcyjne komponenty; Próbować ingerować, narażać na szwank integralność lub bezpieczeństwo systemu lub odszyfrowywać jakiekolwiek transmisje do lub z serwerów obsługujących Własności Spółki; Zbierać lub gromadzić jakichkolwiek informacji z Właściwości firmy, w tym między innymi nazw użytkowników, adresów e-mail lub innych informacji kontaktowych, bez wyraźnej zgody właściciela takich informacji; Wykorzystywać Własności Spółki do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym między innymi reklamować lub nakłaniać jakąkolwiek osobę do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług lub do przekazywania wszelkiego rodzaju darowizn, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki; Modyfikować, dostosowywać, udzielać sublicencji, tłumaczyć, sprzedawać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować jakiejkolwiek części Własności Spółki ani w inny sposób podejmować prób pozyskania jakiegokolwiek kodu źródłowego lub podstawowych pomysłów lub algorytmów jakiejkolwiek części Własności Spółki; usuwać ani modyfikować żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności, które pojawiają się na jakiejkolwiek części Własności Spółki lub na jakichkolwiek materiałach wydrukowanych lub skopiowanych z Własności Spółki; Używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, aby zakłócać prawidłowe działanie Własności Spółki lub w inny sposób zakłócać korzystanie z Własności Spółki przez innych użytkowników; lub Podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Spółki lub w inny sposób zakłócają prawidłowe działanie Własności Spółki.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma może podjąć wszelkie działania prawne i wdrożyć wszelkie techniczne środki zaradcze, aby zapobiec naruszeniu tej sekcji i egzekwować niniejsze Warunki świadczenia usług.

KONTA UŻYTKOWNIKÓW.

Rejestracja. Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Właściwości firmy, może być konieczne zarejestrowanie konta („Konto”). Rejestrując Konto, będziesz musiał podać pewne informacje o sobie oraz ustalić nazwę użytkownika i hasło. Zgadzasz się podać dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie, zgodnie z monitem w formularzu rejestracyjnym oraz utrzymywać i niezwłocznie aktualizować swoje dane, aby były dokładne, aktualne i kompletne. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta, jeśli jakiekolwiek informacje podane podczas procesu rejestracji lub później okażą się niedokładne, nieaktualne lub niekompletne. Ochrona Konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła do Konta oraz za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego Konta. Zgadzasz się natychmiast powiadomić Spółkę o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu nieupoważnionego użycia Twojego Konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań. Likwidacja konta. Możesz zamknąć swoje Konto w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami we Właściwościach Firmy. Firma może zawiesić lub zamknąć Twoje Konto w dowolnym czasie iz dowolnego powodu, bez powiadomienia lub wyjaśnienia, w tym, jeśli Firma uważa, że ​​naruszyłeś Umowę lub jakiekolwiek obowiązujące prawo, regulacje lub nakaz, lub że Twoje zachowanie jest szkodliwe dla Firmy, jej użytkowników lub opinia publiczna. Po zamknięciu Konta, wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie, pozostają w mocy, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności. Firma może przechowywać i wykorzystywać informacje o Twoim koncie i Treści użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania zawartych umów. Modyfikacja właściwości firmy. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, aktualizacji lub zaprzestania Własności Spółki lub jakiejkolwiek jej części w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, aktualizacje, zawieszenie lub przerwanie Własności Firmy lub jakiejkolwiek ich części.

USŁUGI OSÓB TRZECICH.

Właściwości i promocje osób trzecich. Właściwości Firmy mogą zawierać linki do stron internetowych i aplikacji osób trzecich („Własności osób trzecich”) lub wyświetlać promocje lub reklamy osób trzecich, takie jak promocje lub reklamy produktów i usług udostępnianych przez osoby trzecie („Promocje osób trzecich” ). Nie dostarczamy, nie posiadamy ani nie kontrolujemy żadnych produktów ani usług, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Promocji stron trzecich. Kiedy klikniesz łącze do Własności strony trzeciej lub Promocji strony trzeciej, możemy nie ostrzec Cię, że opuściłeś Właściwości firmy i podlegasz warunkom (w tym polityce prywatności) innej witryny lub miejsca docelowego. Takie Własności Osób Trzecich i Promocje Osób Trzecich nie znajdują się pod kontrolą Spółki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za Własności osób trzecich lub Promocje osób trzecich, w tym za dokładność, aktualność lub kompletność takich treści. Firma udostępnia te Własności osób trzecich i Promocje osób trzecich wyłącznie dla wygody i nie przegląda, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do Własności osób trzecich lub Promocji osób trzecich ani żadnego produktu lub usługi świadczone w związku z tym. Użytkownik korzysta ze wszystkich linków w Właściwościach stron trzecich i Promocjach stron trzecich na własne ryzyko. Po opuszczeniu Własności Spółki Umowa i zasady Spółki nie będą miały wpływu na Twoje działania na Własnościach osób trzecich. Powinieneś zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, wszelkich Własności stron trzecich lub dostawców Promocji stron trzecich i przeprowadzić wszelkie badania, które uznasz za konieczne lub właściwe przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji z jakąkolwiek stroną trzecią.

Przychody z reklam. Firma zastrzega sobie prawo do wyświetlania Promocji stron trzecich przed, po lub w związku z Treściami Użytkownika opublikowanymi w Właściwościach Firmy, a Ty przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie ma wobec Ciebie żadnych zobowiązań w związku z nimi (w tym między innymi wszelkich obowiązek dzielenia się przychodami uzyskanymi przez Spółkę w wyniku takiej reklamy).

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I WARUNKÓW.

JAK JEST. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystasz z Własności Spółki na własne ryzyko i że są one udostępniane na zasadzie „taki, jaki jest” i „w miarę dostępności”, ze wszystkimi wadami. Firma, jej podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiedni urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, kontrahenci i agenci (łącznie „Strony Spółki”) wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji, oświadczeń i warunków wszelkiego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym m.in. ograniczone do dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności wynikającej z korzystania z witryny.

STRONY SPÓŁKI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW, ŻE: (1) NIERUCHOMOŚCI FIRMY SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA; (2) KORZYSTANIE Z WŁASNOŚCI FIRMY BĘDZIE NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; LUB (3) WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE Z WYKORZYSTANIA WŁASNOŚCI FIRMY, BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE.

DOSTĘP DO WSZELKICH TREŚCI POBRANYCH Z WŁASNOŚCI FIRMY LUB UZYSKIWANYCH W INNY SPOSÓB POPRZEZ WŁASNOŚĆ FIRMY JEST UZYSKANY NA WŁASNE RYZYKO I BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE SZKODY DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI FIRMY, W TYM MIĘDZY INNYMI, SYSTEM KOMPUTEROWY I WSZELKIE URZĄDZENIA UŻYWANE DO UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO WŁASNOŚCI FIRMY, LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH STRAT WYNIKAJĄCYCH Z DOSTĘPU DO TAKIEJ TREŚCI.

ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA OD SPÓŁKI LUB ZA POŚREDNICTWEM WŁASNOŚCI FIRMY NIE STANOWI JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE UDZIELONA W NINIEJSZYM NINIEJSZYM NINIEJSZYM WYDANIU.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Strony Spółki nie ponoszą odpowiedzialności i zgadzasz się nie dążyć do pociągnięcia Stron Spółki do odpowiedzialności za postępowanie osób trzecich, w tym operatorów witryn zewnętrznych, oraz że ryzyko obrażeń ze strony takich osób trzecich spoczywa całkowicie z Tobą.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Zrzeczenie się odpowiedzialności za określone szkody. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w żadnym wypadku Strony Spółki nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody lub szkody lub koszty spowodowane utratą produkcji lub użytkowania, przerwą w działalności, nabyciem zastępczych towarów lub usług, utratą zysków, przychodów lub danych ani żadnych innych szkód lub kosztów, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy jakiejkolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli Firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Obejmuje to szkody lub koszty wynikające z: (1) korzystania lub niemożności korzystania z Własności Spółki; (2) koszt zakupu towarów lub usług zastępczych wynikających z zakupionych lub uzyskanych towarów, danych, informacji lub usług lub wiadomości otrzymanych w związku z transakcjami zawartymi za pośrednictwem Aktywów Spółki; (3) nieautoryzowany dostęp do lub zmiana twoich transmisji lub danych; (4) oświadczenia lub zachowanie jakichkolwiek osób trzecich na Własności Spółki; lub (5) wszelkie inne sprawy związane z Majątkiem Spółki.

Limit odpowiedzialności. W żadnym wypadku Strony Spółki nie będą ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za więcej niż (a) sto dolarów lub (b) środek zaradczy lub kara nałożona przez ustawę, na podstawie której powstaje takie roszczenie. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do odpowiedzialności Strony Spółki za (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem Strony Spółki lub (ii) jakiekolwiek obrażenia spowodowane oszustwem Strony Spółki lub oszukańczym wprowadzeniem w błąd.

Treść użytkownika. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za terminowość, usunięcie, nieprawidłowe dostarczenie lub brak przechowywania jakichkolwiek treści, komunikatów użytkownika lub ustawień personalizacji, w tym treści użytkownika i treści użytkownika.

Podstawa transakcji. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ograniczenia szkód określone powyżej są podstawowymi elementami podstawy umowy między Spółką a Tobą.

PROCEDURA SKŁADANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH.

Firma szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i wymaga tego samego od użytkowników Właściwości firmy. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana i opublikowana na Własnościach Firmy w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, przekaż naszemu Agentowi ds. Praw Autorskich następujące informacje: (a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciel praw autorskich; (b) opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone; (c) opis lokalizacji na Właściwościach firmy materiału, który Twoim zdaniem narusza prawa; (d) adres, numer telefonu i adres e-mail; (e) pisemne oświadczenie użytkownika, że ​​w dobrej wierze uważa, że ​​kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz (f) oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich. Dane kontaktowe pełnomocnika firmy ds. praw autorskich w celu zawiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich są następujące: agent DMCA, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO 80202.

ŚRODKI ZARADCZE.

Naruszenia. Jeśli Firma dowie się o jakichkolwiek możliwych naruszeniach Umowy przez Ciebie, Firma zastrzega sobie prawo do zbadania takich naruszeń. Jeśli w wyniku dochodzenia Firma uzna, że ​​doszło do działalności przestępczej, Firma zastrzega sobie prawo do skierowania sprawy do wszelkich właściwych organów prawnych oraz do współpracy z nimi. Firma może ujawnić wszelkie informacje lub materiały na lub w Właściwościach Spółki, w tym Treści Użytkownika, w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, procedurami prawnymi, żądaniami rządowymi, egzekwowania Umowy, odpowiadania na wszelkie roszczenia, że ​​Treści Użytkownika naruszają prawa osób trzecich, odpowiadania na Twoje prośby o obsługę klienta lub chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste Firmy, jej Zarejestrowanych Użytkowników lub społeczeństwa.

Naruszenie. Jeśli Spółka stwierdzi, że naruszyłeś jakąkolwiek część Umowy lub wykazałeś zachowanie nieodpowiednie dla Własności Spółki, Firma może ostrzec Cię pocztą elektroniczną, usunąć wszelkie Twoje Treści, przerwać rejestrację lub subskrypcję jakichkolwiek Usług, zablokować dostęp do Własności Spółki i swojego konta, powiadamiać i/lub wysyłać treści do odpowiednich organów ścigania oraz podejmować wszelkie inne działania, które Firma uzna za stosowne.

OKRES I ROZWIĄZANIE.

Termin. Umowa wejdzie w życie w dniu, w którym ją zaakceptujesz i pozostanie w mocy tak długo, jak długo będziesz korzystać z Własności Spółki, chyba że zostanie rozwiązana wcześniej zgodnie z warunkami Umowy.

Wcześniejsze użycie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Umowa rozpoczęła się w dniu, w którym po raz pierwszy skorzystałeś z Własności Spółki i pozostanie w mocy podczas korzystania z Własności Spółki, chyba że zostanie rozwiązana wcześniej zgodnie z Umową.

Zakończenie świadczenia usług przez firmę. Firma zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, w tym prawa do korzystania z Witryny, Aplikacji i Usług w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, w tym w przypadku stwierdzenia przez Firmę naruszenia Umowy.

Wypowiedzenie usług przez Ciebie. Jeśli chcesz zakończyć jedną lub więcej Usług świadczonych przez Spółkę, możesz to zrobić, powiadamiając Spółkę w dowolnym momencie i zaprzestając korzystania z Usług.

Skutek wypowiedzenia. Wypowiedzenie dowolnej Usługi obejmuje również usunięcie dostępu do Usługi i zablokowanie dalszego korzystania z Usługi. Po zakończeniu świadczenia dowolnej Usługi prawo użytkownika do korzystania z takiej Usługi natychmiast wygasa. Zakończenie świadczenia Usług może wiązać się z usunięciem Twojego hasła i wszystkich powiązanych informacji, plików i Treści powiązanych z Twoim Kontem (lub jakąkolwiek jego częścią), w tym Wirtualnych Kredytów i Twoich Treści. Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy, pozostaną w mocy po zakończeniu świadczenia Usług, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

MIĘDZYNARODOWYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Nieruchomości Spółki są kontrolowane i oferowane przez Spółkę z jej obiektów w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do Właściwości firmy lub korzystasz z nich spoza Stanów Zjednoczonych, robisz to na własne ryzyko i odpowiadasz za przestrzeganie lokalnych przepisów.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą umową o arbitraż w tej sekcji („Umowa o arbitraż”). Wymaga to rozstrzygania sporów ze Spółką i ogranicza sposób, w jaki możesz ubiegać się od nas o zadośćuczynienie.

Rezygnacja z pozwu zbiorowego. Ty i Spółka zgadzacie się, że wszelkie spory, roszczenia lub prośby o zadośćuczynienie będą rozstrzygane wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek rzekomym postępowaniu grupowym lub reprezentacyjnym. Arbiter nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby ani przewodniczyć jakiejkolwiek formie postępowania przedstawicielskiego lub grupowego. Jeśli to postanowienie zostanie uznane za niewykonalne, cała sekcja dotycząca rozstrzygania sporów będzie nieważna.

Modyfikacja umowy arbitrażowej z zawiadomieniem. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej umowy arbitrażowej w dowolnym momencie, za powiadomieniem użytkownika. Jeśli Spółka dokona istotnych zmian w niniejszej Umowie arbitrażowej, możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy arbitrażowej zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

Uprawnienia arbitra. Arbiter wyznaczony do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją, stosowalnością, wykonalnością lub tworzeniem niniejszej Umowy arbitrażowej ma wyłączne uprawnienia do określania zakresu i wykonalności niniejszej Umowy. Postępowanie arbitrażowe będzie ograniczone do rozstrzygnięcia praw i obowiązków Państwa oraz Spółki i nie będzie łączone z żadnymi innymi sprawami ani łączone z innymi sprawami lub stronami. Arbiter jest uprawniony do przyjmowania wniosków rozstrzygających w całości lub w części wszelkie roszczenia, przyznania odszkodowania pieniężnego oraz przyznania wszelkich niepieniężnych środków zaradczych lub zadośćuczynienia przysługujących osobie na mocy obowiązującego prawa, regulaminu forum arbitrażowego i Umowy (w tym Umowa Arbitrażowa). Arbiter wydaje pisemne orzeczenie i oświadczenie o decyzji, opisujące istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie, w tym obliczenie przyznanego odszkodowania. Arbiter ma takie same uprawnienia do przyznawania zadośćuczynienia na zasadzie indywidualnej, jakie miałby sędzia w sądzie, a orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla Ciebie i Firmy.

Zrzeczenie się sądu przysięgłych. UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA ZGADZAJĄ SIĘ ZRZECZYĆ WSZELKICH KONSTYTUCYJNYCH I USTAWOWYCH PRAW DO POZWANIA W SĄDZIE I PROWADZENIA ROZPRAWY PRZED SĘDZIĄ LUB PRZYSIĘGŁYMI. Ty i Firma zgadzacie się rozwiązywać wszelkie spory, roszczenia lub prośby o zadośćuczynienie w drodze wiążącego arbitrażu na mocy niniejszej Umowy o arbitraż, z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji zatytułowanej „Zastosowanie niniejszej Umowy o arbitraż” powyżej. Arbiter może indywidualnie przyznać takie samo odszkodowanie i zadośćuczynienie jak sąd, ale w arbitrażu nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a kontrola orzeczenia arbitrażowego przez sąd podlega bardzo ograniczonej kontroli.

Zrzeczenie się zasiłku grupowego lub innego niezindywidualizowanego zadośćuczynienia. Wszelkie spory, roszczenia lub prośby o zadośćuczynienie w ramach niniejszej umowy arbitrażowej muszą być rozstrzygane w drodze indywidualnego arbitrażu i nie mogą być rozpatrywane jako pozew zbiorowy lub pozew zbiorowy. Dostępne jest tylko indywidualne zadośćuczynienie, a roszczenia więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą być konsolidowane ani rozstrzygane razem z roszczeniami jakiegokolwiek innego klienta lub użytkownika. W przypadku, gdy sąd stwierdzi, że ograniczenia określone w tej sekcji są niewykonalne w odniesieniu do konkretnego sporu, roszczenia lub wniosku o zadośćuczynienie, ten aspekt zostanie wyłączony z arbitrażu i wniesiony do sądu stanowego lub federalnego w państwie Kolorado. Wszystkie inne spory, roszczenia lub prośby o zadośćuczynienie będą rozstrzygane w drodze arbitrażu. 30-dniowe prawo do rezygnacji. Masz możliwość zrezygnowania z postanowień niniejszej umowy arbitrażowej poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia o swojej decyzji na adres [email chroniony] w ciągu 30 dni od pierwszego objęcia niniejszą Umową o arbitraż. Powiadomienie musi zawierać imię i nazwisko, adres, firmową nazwę użytkownika (jeśli dotyczy), adres e-mail, na który otrzymujesz firmowe wiadomości e-mail lub adres, którego użyłeś do utworzenia konta (jeśli je posiadasz), oraz wyraźne oświadczenie, że chcesz zrezygnować z tej Umowa arbitrażowa. Jeśli zrezygnujesz z niniejszej Umowy arbitrażowej, wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy będą nadal Cię obowiązywać. Rezygnacja z niniejszej umowy arbitrażowej nie ma wpływu na żadne inne umowy arbitrażowe, które możesz zawrzeć z nami obecnie lub w przyszłości. Rozdzielność. Z wyjątkiem sekcji zatytułowanej „Zrzeczenie się roszczenia zbiorowego lub innego niezindywidualizowanego zadośćuczynienia” powyżej, jeśli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy arbitrażowej zostaną uznane przez prawo za nieważne lub niewykonalne, wówczas ta konkretna część lub części nie będą miały zastosowania i będą zostanie zerwana, a pozostałe części Umowy arbitrażowej pozostaną w pełnej mocy. Przetrwanie umowy. Niniejsza umowa arbitrażowa pozostanie w mocy nawet po zakończeniu relacji użytkownika ze Spółką. Modyfikacja. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy, jeśli Firma wprowadzi w przyszłości jakiekolwiek istotne zmiany do niniejszej Umowy arbitrażowej, masz prawo odrzucić zmianę w ciągu 30 dni od wejścia zmiany w życie. W tym celu należy powiadomić Spółkę na piśmie na adres Quiz Daily, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO, 80202.

Komunikacja elektroniczna: Zgadzasz się, że cała komunikacja między Tobą a Firmą, w tym zawiadomienia, umowy i ujawnienia, może być dostarczana Ci drogą elektroniczną. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że taka komunikacja elektroniczna spełnia wszelkie wymogi prawne, które wymagałyby formy pisemnej.

Cesja: Użytkownik nie może przenosić ani scedować żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Jakakolwiek próba dokonania tego bez zgody będzie uważana za nieważną.

Siła wyższa: Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza jej uzasadnioną kontrolą, takimi jak klęska żywiołowa, wojna, terroryzm, władze cywilne lub wojskowe, pożary, powodzie, wypadki, strajki lub niedobory środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów.

Wyłączna właściwość miejscowa: wszelkie roszczenia lub spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych w Denver w stanie Kolorado w zakresie dozwolonym na mocy niniejszej Umowy.

Obowiązujące prawo: Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Kolorado, zgodnie z federalną ustawą arbitrażową, bez wpływu na jakiekolwiek zasady przewidujące zastosowanie prawa innej jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

Wybór języka: Strony wyraźnie zgadzają się, że niniejsza Umowa i wszystkie powiązane dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim. Les pages conviennent expressément que cette konwencja et tous les Documents qui y sont liés soient rédigés en anglais.

Uwaga: Jesteś odpowiedzialny za przekazanie Firmie swojego aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy podany adres e-mail nie jest ważny lub nie jest w stanie dostarczyć wymaganych lub dozwolonych powiadomień, wysłanie takiego powiadomienia przez Firmę pocztą elektroniczną zostanie uznane za skuteczne. Możesz powiadomić Firmę na adres podany w niniejszej Umowie.

Zrzeczenie się: Brak lub zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego postanowienia lub takiego postanowienia w jakimkolwiek innym przypadku.

Rozdzielność: Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy, a nieważne lub niewykonalne postanowienie będzie interpretowane w sposób odzwierciedlający pierwotną intencję stron.

Całość umowy: Niniejsza umowa stanowi ostateczną, kompletną i wyłączną umowę między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze dyskusje i porozumienia między stronami.